Wien, Dominikanerkirche


4. Wien, Dominikanerkirche: Orgelprospekt aus dem 18. Jahrhundert